HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA – CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO d.o.o.

OIB: 93451064376
Sjedište društva - Ribnjak 40
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4828 060 
Fax.: + 385 1 4921 195
Email: info@haa.hr

FAQ


1.  Što je autorsko djelo?
 
Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.
 
2.  Koja su imovinska prava autora?
 
Autor ima isključivo pravo na svim svojim autorskim djelima, te može njime disponirati kako on to želi, a ta imovinska prava obuhvaćaju:
  • pravo reproduciranja
  • pravo distribucije
  • pravo priopćavanja autorskog djela javnosti
  • pravo prerade
 
3.  Što su to moralna prava autora?
 
Autor mora biti priznat i naznačen kao tvorac svog djela, te svaka osoba koja javno koristi autorsko djelo mora navesti njegovo ime ili pseudonim, osim ako se autor tog svog prava nije u pisanoj formi izričito odrekao i izjavio da to ne želi.
 Autor ima i pravo prve objave, odnosno određuje hoće li se i pod kojim uvjetima njegovo djelo prvi puta objaviti.
Autor ima i pravo pokajanja, što znači da može opozvati pravo na iskorištavanje njegovog autorskog djela (uz popravljanje štete korisniku tog prava), ako bi daljnje korištenje štetilo njegovoj časti ili ugledu.
 
4.  Kako i gdje zaštiti svoje autorsko djelo/intelektualnu tvorevinu?
 
Autoru samim činom stvaranja djela, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, pripada autorsko pravo na njegovom djelu. No, da bi si osigurao još jedan materijalni dokaz o autorstvu, jednostavnim postupkom deponiranja svog autorskog rada/intelektualne tvorevine u našoj agenciji, autor i/ili nositelj prava, dobit će s datumom zaprimanja djela potvrdu o deponiranju, na kojoj će biti njegovi osobni podaci, opis djela, te naša interna šifra pod kojom se djelo evidentira i pohranjuje.
 
5.  Kako mogu zaštititi svoju ideju?
 
Ideja samo po sebi ne uživa zaštitu ni po jednom zakonu, jer autorsko-pravnu zaštitu uživaju izražaji ideje.
 
6.  Što se može deponirati?
 
Deponirati se mogu sva djela iz područja znanosti, književnosti i umjetnosti, te ostale intelektualne tvorevine.
 
7.  Da li je recenzija autorsko djelo?
 
Da. Recenzija je jezično pisano autorsko djelo, jer je individualna intelektualna tvorevina.
 
8. Da li je lektura autorsko djelo?
 
Ne, lektura se ne može smatrati autorskim djelom, jer jezično ispravljanje i uređivanje rukopisa nije originalna intelektualna tvorevina, već se tu primjenjuje samo struka, odnosno stručno znanje.
 
9. Da li je prijevod autorsko djelo?
 
Prijevodi autorskih djela, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskih djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, uživaju zaštitu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kao samostalna autorska djela
 
10.  Da li je baza podataka autorsko djelo?
 
Da, jer su temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima zbirke uređene po određenom sustavu ili metodi.
Baza podataka je zbirka samostalnih djela, podataka ili druge građe, u bilo kojem obliku, uređenih po određenom sustavu ili metodi, pojedinačno dostupnih elektroničkim ili drugim sredstvima.
Proizvođač baze podataka može biti fizička ili pravna osoba, koja ulaže svoja sredstva u stvaranje baze podataka.
Tu je predmet zaštite neoriginalna baza podataka, gdje se u stvari štite sredstva i trud uložen u njeno stvaranje.
 
11. Jesu li računalni programi autorska djela?
 
Jesu, računalni programi su temeljem zakona zaštićeni kao jezična djela, ako su originalni i predstavljaju vlastitu intelektualnu tvorevinu.
Mogu se deponirati u našoj agenciji kao i ostala autorska djela.
 
12.  Jesu li stručna predavanja autorsko djelo?
 
Da, ako su originalne intelektualne tvorevine, izražene kao govorna djela, odnosno prikazi znanstvene ili tehničke prirode.
Stručna predavanja koja se održavaju u sklopu redovne nastave (npr. u školama ili učilištima) i u okviru nastavnih programa, smatraju se poslovima struke, a ne autorskim djelima.
 
13.  Tko su koautori?
 
Koautori su osobe koje su zajedničkim radom stvorile autorsko djelo, a čijim se doprinosima ne može samostalno koristiti.  Njima pripada zajedničko autorsko pravo na stvorenom autorskom djelu, a svakom pripada dio tog autorskog prav razmjerno doprinosu
 
 14.  Što je to pravo slijeđenja?
 
Pravo slijeđenja je neotuđivo pravo autora likovnog djela na udio u prodajnoj cijeni koja se postigne prodajom izvornog primjerka djela kao što je npr. slika, crtež, litografija, kip, keramika, fotografija, staklovina i sl. nakon što ga je autor prvi puta otuđio.
Ono daje autoru mogućnost kontrole preprodaje njegovog djela i sudjelovanja u imovinskoj vrijednosti djela prilikom svake preprodaje.
 
Hrvatska autorska agencija – Centar za intelektualno vlasništvo d.o.o. obavlja stručne i provedbene poslove za Hrvatsku udrugu za zaštitu prva likovnih umjetnika „ARS CROATICA“, koja je specijalizirana za kolektivno ostvarivanje i zaštitu prava slijeđenja.
 
15.  Kako mogu steći pravo korištenja tuđeg autorskog djela?
 
S obzirom da za korištenje tuđeg autorskog djela trebate imati dozvolu autora ili nositelja prava na djelu, možete se našoj agenciji sa zahtjevom, a mi ćemo za Vas ishoditi dozvolu, pregovarati u Vaše ime i izraditi autorski ugovor, bilo da se radi o tuzemnom autoru ili inozemnom.
 
16.  Za koje vrste autorskih djela agencija radi ugovore?

Kao specijalizirana agencija za ostvarivanje autorskih i srodnih prava s dugogodišnjom tradicijom i dugogodišnjim iskustvom, izrađujemo sve vrste autorskih ugovora, primjerice:
izdavačke ugovore, ugovore za likovna djela i djela primijenjene umjetnosti, za fotografiju, dizajn, računalne programe, recenzije, prijevode, stručna predavanja, znanstvena djela, izvođačke ugovore, ugovore za emitiranje putem radio-difuzije, itd.  
                                                                                      
17.  Da li moram biti član nekog udruženja autora da bih mogao raditi posredstvom zastupanja Vaše agencije?  Plaćam li Hrvatskoj autorskoj agenciji članarinu?
Ne morate biti član niti jednog udruženja autora, zastupamo sve autore kod konkretnog korištenja njihovih djela, a ne naplaćujemo članarinu, već se naplaćujemo provizijom za koju se uvećava iznos Vašeg brutto honorara korisniku Vašeg djela.
 
18.  Moram li plaćati na autorski honorar poreze i doprinose?

Autori imaju na autorske ugovore zakonom priznate olakšice, te je porezna osnovica umanjena 30%.  Na tu osnovicu se mora obračunati 25% poreza na dohodak, te prirez po prijavljenom mjestu prebivališta.
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne plaćaju se na autorske honorare.
 
Print Bookmark and Share
Suradnici

Smiley face Nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga HDLU potiče razvoj vizualne kulture brigom o društvenom i ekonomskom statusu svojih članova, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnog izložbenog programa i međunarodne suradnje.